Nasza firma realizuje projekt pt. "Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu poprzez budowę infrastruktury szerokopasmowego Internetu przez firmę PHU HeNET"
POIG.08.04.00-24-077/11

W ramach działania 8.4 "Zapobieganie dostępu do Internetu na etapie "ostatniej mili" osi priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki.

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Nr umowy POIG.08.04.00-24-077/11-00